Để khắc phục một số tính năng gây lag, disconnect Sever. BQT sẽ tạm thời bảo trì Sever từ 17h00′ đến 19h00′ ngày 27/03/2020.

Xin thông báo với các thành viên được biết!

BQT Võ Lâm Off Chấm Com